Samenwerking

Samenwerking en doorverwijzing:

Specialistische GGZ: mevrouw K. Cordewener, psychotherapeut  www.ooginalpsychotherapie.nl

Mijn praktijk werkt samen met Karin Cordewener psychotherapeut. Wanneer tijdens de intake of na een aantal sessie de problematiek toch te zwaar blijkt voor de GBGGZ dan is er een mogelijkheid om op een redelijke termijn naar haar door te verwijzen. Met goedkeuring van de client wordt de problematiek telefonisch besproken. Zij schat dan in of de doorverwijzing passend is. Mocht het niet passend zijn dan wordt met de POHGGZ naar een andere oplossing gezocht.

Er wordt een doorverwijzing SGGZ opgesteld aan de hand van de verwijscriteria van het GGZ verwijsmodel (zie protocol interventie GBGGZ), namelijk:

-het vermoeden van een DSM benoemde stoornis
-ernst van de problematiek
-risico
-complexiteit
-beloop klachten.

Uitgebreide informatie over het GGZ verwijsmodel kunt u lezen in het het protocol interventie GBGGZ. De informatie, intakevragenlijst en uitslag psychodiagnostische screening ingewonnen tijdens de intake, wordt meegegeven.

Wanneer u niet direct bij haar terecht kan is de afspraak de tijd te overbruggen door binnen de GBGGZ de vervolgbehandeling, bijvoorbeeld schematherapie, voor te bereiden. Daarbij worden de vragenlijsten YSQ en de modivragenlijst afgenomen en de basis van de schematherapie uitgelegd en gekoppeld aan de uitslagen van de vragenlijsten. De uitslag van vragenlijsten wordt meegegeven bij de overgang naar de SGGZ waarbij na het eerste kennismakingsgesprek direct behandeld kan worden.

 

Generalistische Basis GGZ: Utrechtse Psychologen Coöperatie (UPC):  www.utrechtsepsychologencooperatie.nl.

De psychologen die verenigd zijn in de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. streven er naar u zonder wachtlijst binnen de Generalistische Basis GGZ te kunnen verwelkomen.

Daartoe informeren zij elkaar maandelijks over de ruimte in hun agenda’s.

Dit maakt het mogelijk om u meteen te informeren over een collega waar u zonder wachttijd terecht kunt voor intake en behandeling, in het geval de psycholoog waarmee u contact zocht zelf niet onmiddellijk plaats heeft.

Reacties zijn gesloten.