Privacyreglement

PRIVACYSTATEMENT
Christa Straus, Praktijk voor Psychologie Trajectum
Mei 2018

Praktijk voor Psychologie Trajectum, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30089144, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor Psychologie Trajectum met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor Psychologie Trajectum persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk voor Psychologie Trajectum ;
c. bezoekers van de website www.pvpsychologie-trajectum.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor Psychologie Trajectum;
e. alle overige personen die met Praktijk voor Psychologie Trajectum contact opnemen of van wie Praktijk voor Psychologie Trajectum persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk voor Psychologie Trajectum verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Praktijk voor Psychologie Trajectum zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden opgeslagen en na een week vernietigd;
d. video-opnames tijdens sessies voor opleidingsdoeleinden worden na gebruik in aanwezigheid van betrokkene vernietigd:

3. Doeleinden verwerking
Praktijk voor Psychologie Trajectum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.pvpsychologie-trajectum.nl
d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Praktijk voor Psychologie Trajectum verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk voor Psychologie Trajectum kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Psychologie Trajectum persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Psychologie Trajectum sluit met verwerkers een verwerkers overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk voor Psychologie Trajectum deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor Psychologie Trajectum deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk voor Psychologie Trajectum geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Psychologie Trajectum er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk voor Psychologie Trajectum bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Psychologie Trajectum hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk voor Psychologie Trajectum kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor Psychologie Trajectum gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk voor Psychologie Trajectum te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychologie Trajectum door een e-mailbericht te sturen naar info@pvpsychologie-trajectum.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Psychologie Trajectum persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychologie Trajectum door een e-mailbericht te sturen naar info@pvpsychologie-trajectum.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hier kunt u ons privacyreglement ook downloaden.

Reacties zijn gesloten.