Cliëntendossiers

Wat gebeurt er met de onderzoeksbevindingen en de resultaten?

De onderzoeksbevindingen zijn samengevat beschreven in een vertrouwelijk rapport, dat verstuurd wordt naar de opdrachtgever van het onderzoek.

U heeft, desgewenst voorafgaand aan de verzending, recht op inzage in het rapport en op (schriftelijk ingediende) correctie, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde gegevens, indien kan worden aangetoond dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig, dan wel gezien de doelstelling van het onderzoek niet ter zake doende zijn. Het correctierecht betreft overigens niet het oordeel of het advies van de deskundige die u heeft onderzocht. Indien u zich na inzage en eventuele correctie(s) niet kunt verenigen met de inhoud van het rapport, dan heeft u het recht uw bezwaren direct schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever van het onderzoek.

U heeft het recht rapportering aan de opdrachtgever te blokkeren, tenzij het onderzoek plaatsvindt in opdracht van een instantie die op grond van een wettelijke regeling de bevoegdheid heeft een rapportage te eisen. Bezwaren tegen de rapportage in een dergelijk geval kunt u gelijktijdig met de rapportage schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtgever. Indien u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht, doet u afstand van het recht op een afschrift van de rapportage.

De rapportage is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor het verdere gebruik ervan en voor de besluitvorming die op basis van de rapportage plaatsvindt. Zonder uw toestemming kan het rapport niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het onderzoek is aangevraagd.

Bewaartermijn en vernietiging dossiers

Psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek

Een rapport naar aanleiding van een psychodiagnostisch of neuropsychologisch onderzoek wordt niet langer in het archief bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het rapport is samengesteld. Onderzoeken in het kader van de Wet BIG worden maximaal tien jaar in het archief bewaard.

Behandeling

Cliëntendossiers worden na het afsluiten van de behandeling conform de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar bewaard.

Dossiervernietiging

Het dossier wordt na 15 jaar volgens een standaardprocedure (papierversnipperaar) vernietigd. Dit gebeurt in het bijzijn van een getuige die met de zorgverlener een verklaring ondertekent dat het dossier vernietigd is.

Deze verklaring wordt in een archief bewaard.

Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl. evenals informatie over uw dossier.

Reacties zijn gesloten.